Verkiezingsprogramma

Progressief Stein heeft een digitale versie beschikbaar van het verkiezingsprogramma.  Door hier te klikken kunt u het hele verkiezingsprogramma downloaden.

Wilt u over de inhoud in discussie of wilt u meer informatie over een onderwerp mail of bel met onze fractievoorzitter Frans van der Avert,  fjvdavert@planet.nl of 06 29451644

 

Wanneer u verder naar beneden scrollt treft u de volgende onderwerpen uit ons verkiezingprogramma aan.

 1. Kent u Progressief Stein al?
  Onze politieke uitgangspunten
 2. Onze kijk op Stein
 3. Bevolkingskrimp
 4. De voorbije crisis en gevolgen daarvan voor de leefbaarheid van Stein.
 5. De drie decentralisaties
 6. Het centrumplan
 7. Het onderwijs
 8. Burgerparticipatie
 9. Progressief Stein en senioren.
 10. Progressief Stein en jongeren.
 11. Duurzaamheid en zwerfafval.
 12. Stimuleren en faciliteren van ondernemerschap
 13. Het verenigingsleven
 14. Toerisme en Stein
 15. De bestuurlijke organisatie
 16. De ambtelijke organisatie
 17. Het financieel beleid
 18. Regionale samenwerkin
 19. Regionale samenwerking in relatie tot gemeentelijke herindeling
 20. Het ambitieniveau van Stein
 21. Overige speerpunten van Progressief Stein
 • Het Steinerbos
 • De problematiek ‘Achter de Hegge’
 • Onderhoud van groenvoorzieninge
 • Graetheide en Bramert Noord
 • De lastendruk voor de inwoners
 • Stein digitaal.
 • De hondenbelasting
 • Verkeer en parkeren
 • De grondexploitatie
 • Duurzaamheid
 • De Steinse binnenhaven

 

Kent u Progressief Stein al?

Progressief Stein is een nieuwe politieke partij in de Steinse politieke arena, kritisch en onafhankelijk en met een frisse blik op de toekomst van Stein als aantrekkelijke groene gemeente en als deel van een regio met veel potentie. We staan primair voor het belang van Stein en haar inwoners en verliezen ons niet in onderlinge politieke machtsspelletjes. De uitgangspunten van Progressief Stein hebben een sterke verwantschap met die van D66 waaruit Progressief Stein in 2017 is voortgekomen. Deze uitgangspunten geven richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben zeker niet de status van absolute en daarmee onbuigzame waarheden die een belemmering zouden kunnen vormen om met andersdenkenden samen te willen werken. Progressief Stein is in die zin progressief en pragmatisch.

Ook wil Progressief Stein zich inzetten voor een partij- en gemeentegrens overstijgende samenwerking van progressieve partijen in de Westelijke Mijnstreek en daarbuiten. Dit ook als antwoord op toenemende schaalvergroting in de beleidsvoering in Zuid-Limburg. We willen bij regionaal beleid de bestuurlijke en democratische controle bij voorkeur op hetzelfde niveau leggen als de besluitvorming. Progressief Stein is in die zin een lokale partij met een regionale ambitie.

 

Onze uitgangspunten geven daarbij richting aan onze inzet in die samenwerking maar mogen gelijktijdig geen fundamentele belemmering zijn om dat doel te bereiken.

 

Progressief Stein wil zich daarnaast inzetten voor een duurzame en groene samenleving en ziet het werken aan een duurzame leefwereld als een zwaarwegende verplichting jegens toekomstige generaties en daarnaast als een kapstok voor vernieuwing en innovatie.

 

 

 

 

 

Onze politieke uitgangspunten luiden als volgt:

 

1.       We vertrouwen op de eigen kracht van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Wij gaan ervan uit dat burgers in Stein de regie willen voeren over hun eigen leven en hun eigen leefomgeving en stemmen onze politieke standpunten waar mogelijk daar op af.

 

2.       We denken en handelen toekomstgericht.

We koesteren de tradities van Limburg en Stein maar laten ons waar dat nodig is niet daardoor klemzetten. In ons denken en doen willen we steeds toekomstgericht te werk kunnen gaan. Met als doel dat de gemeente Stein ook voor onze kinderen en kleinkinderen een aantrekkelijke woonplaats blijft.

3. We denken en handelen regionaal en internationaal

Samenlevingen zijn op steeds meer niveaus en op verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij maken ons sterk voor grensoverschrijdende samenwerking en sluiten daarbij niemand uit.

 

4. We belonen eigen inzet en verantwoordelijkheid en delen de welvaart

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen met dien verstande dat we ons verantwoordelijk willen voelen voor onze medeburgers. Daarbij is veel waardering voor eigen inzet van burgers en verenigingen. Wij laten niemand in de kou staan!

 

5. We streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen en met het volle besef van onze verantwoordelijkheid voor generaties die na ons komen.

 

6. We koesteren de grondrechten en gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.

 

Voor Progressief Stein zijn in de komende vier jaren deze uitgangspunten van belang om onze gemeente vooruit te helpen en daarbij het belang van de inwoners van Stein te dienen.

Onze kijk op Stein.

Stein is een mooie gemeente met perspectief en potentie. Een gemeente die alles in zich heeft om economische bedrijvigheid en recreatie te combineren met een goed woon- en leefklimaat en een vitaal verenigingsleven. Door de ligging van Stein aan een belangrijk kruispunt van wegen, de beschikbaarheid van een grote binnenhaven en de aanwezigheid van Chemelot, een industriële locatie met een ongekende potentie, liggen er voor Stein grote kansen en Progressief Stein wil zich ook de komende vier jaar verder inzetten om die ook daadwerkelijk te benutten.

De leefbaarheid van de inwoners van Stein mag daarbij echter niet in het geding komen. Veel mensen ondervinden dagelijks overlast van deze groei, bijvoorbeeld als gevolg van de vele vrachtauto’s door straten en ook de steeds verder naar de woonkernen oprukkende industrieterreinen. Progressief Stein zal zich zeer kritisch blijven opstellen ten aanzien van de leefbaarheidsaspecten die gepaard gaan met de economische ontwikkeling van Stein

Stein kan meer bestuurlijk elan gebruiken. Te vaak ligt het accent op behoud van het bestaande, meer dan op investeren in toekomstige ontwikkelingen. Loslaten is in de huidige bestuurlijke context vaak een probleem. Nu de bevolkingskrimp doorzet is echt meer dynamiek nodig. Daarom wil Progressief Stein nu ook vooruit en daarbij lef tonen!

 

Opnieuw is, onder meer bij de besluitvorming over het Steinerbos, pijnlijk duidelijk geworden dat een gezamenlijk gedragen visie op de toekomst van Stein helaas nog steeds ontbreekt en dat het vooral korte termijn belangen en persoonlijke verhoudingen zijn die de politiek in Stein bepalen. Het accent ligt in Stein nog steeds meer op bestuursdiscipline dan op bestuurskracht en de bestuurlijke kwaliteit geeft te denken.

Bevolkingskrimp.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat krimp gezien moet worden als een gegeven. Dat impliceert dat men niet moet proberen om krimp tegen te gaan maar het moet zien als een op zichzelf staand uitgangspunt voor alle beleid. De ontgroening (minder geboortes dan sterfgevallen) en vergrijzing (mensen bereiken een hogere gemiddelde leeftijd) vragen om een andere aanpak dan we gewend zijn. Mede als gevolg van krimp is het voeren van beleid louter gericht op de kernen van Stein in de afgelopen jaren steeds verder onder druk komen staan en is het huidige kernenbeleid niet langer aan de orde. We moeten nu op een ander schaal willen en durven denken. Ook hier ligt voor Progressief Stein een uitdaging die we graag oppakken.

Minder gezinswoningen zullen in de toekomst nodig zijn maar meer ouderen- en alleenstaanden woningen. Geadviseerd wordt om te vormen van kwantiteit naar kwaliteit. In de strategische toekomstvisie is wordt dit advies ook genoemd, maar er wordt nog niet genoeg naar gehandeld. Progressief Stein wil een duidelijk visie en waar mogelijk beleid op de volgende items:

 • Bramert Noord
 • Onderwijs/locaties
 • Accomodaties
 • Leegstand/verpaupering
 • Seniorenhuisvesting
 • Duurzaamheid

Stein beschikt over een groeiende groep vermogende ouderen. Deze groep kan vaak geen gebruik maken van de seniorenwoningen in hun kern. Progressief Stein is van mening dat de gemeente in haar rol zoals vastgelegd in de Woonwet dit onderwerp adequaat dient op te pakken, waardoor ouderen een mogelijkheid krijgen binnen de eigen kern te blijven wonen. Progressief Stein is er daarbij een sterk voorstander van dat jong en oud waar mogelijk het bij elkaar en door elkaar blijven wonen. Dat bevordert de sociale cohesie en maakt de samenleving evenwichtig en aantrekkelijk voor alle leeftijdscategorieën. Dat kan ook een stimulerend effect hebben op mantelzorg en eenzaamheid voorkomen.

De voorbije crisis en de nog steeds voelbare gevolgen daarvan voor de leefbaarheid van Stein.

Het effect van de crisis, die op dit moment achter ons ligt, in combinatie met krimp van de bevolking is ook in Stein zichtbaar, onder meer in leegstand en verpaupering van woningen en wijken. We zien winkelpanden die nog steeds leegstaan en die het aanzien van een wijk of kern negatief beïnvloeden. We zien daarnaast ook woningen die al langer leeg staan en niet verkocht kunnen worden en die dus niet meer worden onderhouden. Ook het onderhoud in de directe omgeving heeft daaronder te lijden wat aanleiding geeft tot verval en verloedering. Dat kan de leefbaarheid in de kernen aantasten en in sommige kernen, waaronder Meers, wordt dat ook als zodanig ervaren. Progressief Stein is van mening dat de politiek oog moet hebben voor deze ontwikkeling en daarin ook initiatief zou moeten ontplooien en wil hierbij de slag maken van passief gedogen naar actief aanpakken. In de voorbije periode hebben we concreet beleid aangedragen dat elders in Nederland succesvol is t.a.v. verloedering en verpaupering. De huidige coalitie heeft dit echter niet opgepakt, maar op de lange baan geschoven.

De drie decentralisaties.

Gemeenten in Nederland staan sinds enkele jaren voor een behoorlijke opgave. De regering heeft enkele jaren geleden besloten om verantwoordelijkheid op drie zware beleidsterreinen per 2015 te decentraliseren en daarbij ook een bezuiniging toe te passen. Het betreft:

 • De decentralisatie van een deel van de langdurige zorg, namelijk de begeleiding. Deze verschuift van de AWBZ naar de WMO.
 • De decentralisatie van de jeugdzorg
 • De decentralisatie van de uitvoering van de participatiewet met als doel onder gemeentelijke verantwoordelijkheid meer mensen, waaronder ook mensen met een arbeidsbeperking, aan het werk te krijgen.

Progressief Stein onderschrijft de overwegingen die aan deze decentralisaties ten grondslag liggen. Hoewel deze ontwikkeling in Stein goed is opgepakt vragen ons desondanks met zorg af of de gemeente Stein als zodanig voldoende is geëquipeerd om deze ingrijpende veranderingen ook op termijn daadwerkelijk het hoofd te kunnen bieden. Progressief Stein is bereid om hierin extra te investeren om daarmee te voorkomen dat inwoners van Stein, die concreet behoefte hebben aan zorg, in de kou zouden komen te staan. En dat geldt zeker ook voor diegenen die extra ondersteuning nodig hebben om deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces. Progressief Stein is van mening dat zo snel mogelijk aansluiting moet worden gezocht bij de regionale vorming van een Participatiebedrijf waarin we onze burgers met een achterstand op de arbeidsmarkt kunnen onderbrengen.

Het centrumplan van Stein

Nu de realisatie van het Centrumplan een feit is en Stein een nieuw en aantrekkelijk winkelhart heeft gekregen blijft het van belang om, tegen de stroom in van het internetshoppen, een gevarieerd en aantrekkelijk winkelaanbod in Stein te realiseren en daarmee de aantrekkelijkheid van Stein als woon- en leef gemeente te waarborgen. De ambitie van Stein mag daarbij verder reiken dan winkelcentra die alleen voor de dagelijkse boodschappen zijn bestemd.

Progressief Stein is daarnaast van mening dat er met spoed een openbare toiletvoorziening in het nieuwe winkelcentrum moet worden gerealiseerd. Deze voorziening moet bij voorkeur genderneutraal zijn en uiteraard goed toegankelijk voor mindervaliden. Ook dat past in het beeld van een winkelcentrum met ambitie dat aantrekkelijk wil zijn.

Het onderwijs in Stein.

Al lange tijd is de planning van het onderwijs in Stein en dan met name de planning van de onderwijshuisvesting een actueel thema. De vraag is daarbij steeds hoeveel basisscholen Stein op termijn zou moeten hebben en waar die geplaatst zouden moeten zijn. Progressief Stein is van mening dat we ernaar moeten streven om via slimme samenwerking met ketenpartners de onderwijsvoorzieningen in de kernen waar mogelijk te behouden. Maar gelijktijdig moeten we niet blind zijn voor de toekomst en dus ook een scenario voor de langere termijn onder ogen willen zien en vaststellen. In Elsloo zijn de vier bestaande scholen in 2017 samengevoegd tot een Kindcentrum. Nu nog verspreid over drie locaties. Omwille van de veranderende vorm en inhoud van het onderwijs gebaseerd op de vraag om meer toekomstgericht onderwijs (waarin de 21e eeuwse vaardigheden nadrukkelijk aan bod komen), is een nieuw eigentijds onderkomen in de kern Elsloo een belangrijk gegeven.  We doen de inwoners van Stein geen plezier door dit vraagstuk voor ons uit te schuiven en alleen maar te willen gaan voor behoud van het bestaande. En daarmee gelijktijdig afbreuk doen aan de kwaliteit van ons onderwijs. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor de kernen in Stein en Urmond.  De gemeente Stein moet in 2022 beschikken over vijf kind centra: Berg aan de Maas, Urmond, Stein Centrum, Stein Kerensheide en Elsloo.

Ook in tijden van krimp waarin het verminderen van het aantal locaties voor basisonderwijs afneemt, wil Progressief Stein de keuzevrijheid van ouders in stand houden.

Met betrekking tot de voorziening voor voortgezet onderwijs in Stein moeten we zorg dragen voor het behoud van het huidige kwalitatief hoogwaardige aanbod en versplintering tegengaan.

 

 

Burgerparticipatie en Stein

De huidige regering stelt dat we voor de toekomst moeten uitgaan van de participatiesamenleving. De gemeente Stein zou in onze ogen daaraan structuur moeten geven en dit proces moeten faciliteren.

Progressief Stein wil in Stein burgerinitiatieven stimuleren die er op zijn gericht om de leefomgeving schoon en aantrekkelijk te houden. De DOP’s kunnen hiervoor een geschikte basis vormen zolang ze de opvatting van hun achterban uitdragen en aansluiten bij het gemeentelijk beleid. Ook verenigingen kunnen daarin een bijdrage leveren.

Leidraad daarbij is steeds dat samenleven betekent dat we verantwoordelijk moeten willen zijn voor elkaar op alle niveaus en in al onze gedragingen.

Progressief Stein en onze senioren.

De Steinse samenleving vergrijst. In een samenleving waarin het ook onze bedoeling is dat senioren langer in hun thuissituatie kunnen verblijven vraagt dat om bijzondere aandacht. Niet alleen voor geschikte levensloopbestendige huisvesting en goede zorg op maat maar ook om senioren niet te laten vereenzamen en te zorgen dat ze in de samenleving een zinvolle rol kunnen blijven spelen en een maatschappelijke functie kunnen blijven vervullen. Dat maakt een samenleving waardevol voor iedereen.

Bijzondere aandacht moet er zijn voor een veilige leefomgeving en veilige verkeersvoorzieningen. Daarnaast is goed en goed bereikbaar openbaar vervoer bijzondere belangrijk.

Extra aandacht is nodig voor verborgen armoede onder senioren. Pensioengerechtigden hebben de laatste jaren veel ingeleverd. Niet alle senioren hebben daardoor even goede oudedagsvoorzieningen. Hulpverleners dienen daarop alert te zijn.

Bijzonder belangrijk is de rol van ICT in een verder digitaliserende samenleving. Goede digitale communicatie kan voorkomen dat senioren onbedoeld in een isolement geraken. Er moet extra aandacht zijn om deze voorzieningen voor senioren toegankelijk te maken en te houden. Gerichte voorlichting en training wordt dan belangrijk. In dat kader is het ook van belang dat alle delen van de gemeente Stein zijn aangesloten op de glasvezel. In al dit soort ontwikkelingen zou de gemeente Stein een zichtbare regiefunctie moeten vervullen en zorg moeten dragen voor het afstemmen van deze voorzieningen.

Progressief Stein en onze jongeren.

Jongeren in Stein hebben de neiging om na het afronden van hun opleiding elders niet terug te keren naar Stein of dat pas op latere leeftijd te doen. Om jongeren zoveel mogelijk voor Stein te behouden is het voor hen belangrijk dat Stein ook voor deze doelgroep een aantrekkelijke woon- en leefomgeving kan bieden. Dat kan door aandacht te hebben voor adequate jongerenhuisvesting, door sportverengingen te ondersteunen en door goede kinderopvang te bieden. Ook het creëren van trefpunten voor jongeren waar ze hun eigen cultuur kunnen beleven is van belang. Naast voorzieningen in eigen gemeente zoals Conincxpop heeft ook de (Eu)regio veel te bieden op het gebied van kunst, cultuur en uitgaansleven. Dan is het wenselijk om ook ’s-nachts over goed openbaar vervoer te kunnen beschikken.

De gemeente Stein kan ook hier een faciliterende rol vervullen. o.a. Door meer promotie van de eigen gemeente en de mogelijke werkgevers in onze nabijheid. Het gaan voor een groen, mooie woongemeente kan daarbij een extra impuls geven.

Met betrekking tot de huisvesting van jongeren in Stein kan Progressief Stein zich vinden in het huidige beleid om deze categorie primair financieel tegemoet te komen bij het verwerven van huisvesting.

Duurzaamheid en zwerfafval.

Vervuiling van de natuur door het dumpen van huisvuil en (bier)blikjes is voor Stein een belangrijk thema. Dat het zwerfafval, en dan met name de petflesjes en blikjes, een zware aanslag pleegt op ons milieu hoeft geen betoog. Alle opruimacties door tal van organisaties (Scouting, Nederland Schoon, IVN’s) zijn een druppel op een gloeiende plaat, zolang bedrijfsleven en industrie hiervan niet de noodzaak zien en weigeren statiegeld in te voeren. Zij zijn van mening dat we een beroep moeten doen op de eigen verantwoordelijkheid van de burgers. Dat dit niet helpt, blijkt uit de omvang van het zwerfafvalprobleem.

Van alle zwerfafval is 40% gerelateerd aan blikjes en petflesjes. De afbraaktijd van een blikje is 50 jaar, van een petflesje is het oneindig! De kosten voor het inzamelen van zwerfafval bedragen nu € 250 miljoen per jaar. Dit moet gereduceerd worden en dat kan alleen door het statiegeld uit te breiden naar de petflesjes en blikjes. Tal van landen in Europa en de rest van de wereld omarmen dit systeem al. Ook in Nederland is een groeiend aantal gemeentes en organisaties dat het belang hiervan onderkend en zich heeft aangemeld bij de Statiegeldalliantie. Uit een peiling door Radar blijkt dat 74% van de Nederlanders vóór het uitbreiden van statiegeld is.

Progressief Stein is van mening dat de gemeente Stein zich aan zou moeten sluiten bij deze Statiegeldalliantie om zo haar steun uit te spreken voor het uitbreiden van statiegeld.

Stimuleren en faciliteren van ondernemerschap.

In haar Strategische Visie heeft de gemeente Stein het belang van het ondernemerschap in onze gemeente expliciet onderschreven. Stein kent vele kleine ondernemers (vooral ZZP’ers) die veelal van huis uit opereren en die samen zorg dragen voor een grote dynamiek in onze gemeente en dat verdient ondersteuning. Dan is het van belang dat regelgeving niet belemmerend werkt en ondernemerschap niet in de weg gaat staan.

Ook betaalbare huisvesting voor bijvoorbeeld startende ondernemers is voor Progressief Stein een belangrijk aandachtspunt.

Het verenigingsleven in Stein.

Het verenigingsleven in Stein wordt algemeen gezien als het cement van de Steinse samenleving. Progressief Stein onderschrijft dat van harte. Gelijktijdig maakt het verenigingsleven moeilijke tijden door. Het grote aanbod van activiteiten voor jongeren, de bevolkingskrimp en de individualisering van de samenleving leiden ertoe dat veel verenigingen het moeilijk hebben en in een snel tempo leden verliezen. Het is niet realistisch om de lokale overheid, in casu het gemeentebestuur van Stein primair verantwoordelijk te stellen voor het negatieve effect van deze onstuitbare brede maatschappelijke ontwikkeling. Verenigingen hebben daarin zelf primair een eigen expliciete verantwoordelijkheid. Ook hier moet echter niet krampachtig worden vastgehouden aan wat er ooit was. Daar waar samenwerking aan de orde is kan de gemeente Stein een initiërende en ook een faciliterende rol spelen.

Toerisme en Stein.

De unieke ligging van Stein tussen de A2 en de Maas biedt mogelijkheden voor kleinschalig toerisme. Binnen onze gemeente bevinden zich voor Nederlandse begrippen unieke landschappen zoals het hellingbos (Elsloo) en het Rivierpark Maasvallei. Daarnaast zijn er prachtige dorpskernen in Oud-Urmond en Oud-Elsloo. Ook de diverse culturele evenementen dragen bij aan de toeristische aantrekkingskracht.

Prachtige routes liggen klaar voor diegenen die met een traditionele fiets, met een racefiets of met een E-bike op weg willen en van de omgeving willen genieten. Ook wandelaars komen hier ruimschoots aan hun trekken. Progressief Stein wil deze vormen van recreatie en toerisme steunen door zorg te dragen voor goede verbindingen met de regio en met België, waar eveneens mooie fietsmogelijkheden aanwezig zijn. Ook willen we het mogelijk maken voor kleine bedrijven en voor kunstgaleries om op zondag open te kunnen zijn. De leden van Progressief Stein hebben al vroeg de toegevoegde waarde voor het Steinse toerisme en daaruit voorvloeiende kansen voor (toekomstige) ondernemers gezien. Deze visie wordt ondersteund door VVV Limburg en RivierPark Maasvallei

Progressief Stein is nog steeds van mening dat een fietsbrug voor voetgangers en fietsers vanuit Meers of Maasband over de Maas naar België in het kader van het project Rivierpark Maasvallei een serieuze optie is. Progressief Stein (destijds D66 Stein) heeft mede aan de basis gestaan van het raadsbesluit om dit onderwerp serieus op te pakken en daarvoor middelen te reserveren. We achten dit project kansrijk en willen nog steeds graag investeren in het stimuleren van grensoverschrijdende activiteit, zowel economisch als recreatief. Ook zullen fietsroutes moeten worden aangepast op de nieuwe situatie. We hopen dan ook dat er snel overeenstemming zal zijn met onze Belgische buren en dat de financiering kan worden geregeld.

Rivierpark Maasvallei is daarnaast ook een provinciaal aandachtspunt en medefinanciering vanuit de provincie is kansrijk. Ook Belgisch Limburg is bereid gebleken om mee te betalen.

De bestuurlijke organisatie in Stein.

De bestuurlijke organisatie van Stein en de bestuurscultuur die heerst, blijven voortdurend onze aandacht vragen. In de afgelopen periode zijn hierin zeker stappen vooruitgezet met het ondertekenen door het merendeel van de gemeenteraadsleden van een integriteitscode en het implementeren van een nieuwe op het duale stelsel geënte vergaderstructuur. Progressief Stein en haar voorganger D66 Stein hebben hierin een belangrijke rol vervuld.

Dualisering behelst het scheiden van de taken van bestuur en volksvertegenwoordiging en is een thema dat Progressief Stein na aan het hart ligt. Het bestuur is er om te besturen, en de volksvertegenwoordigers dienen het bestuur te controleren (“De regering regeert; het parlement controleert”). In een duaal stelsel zijn deze taken strikt gescheiden. Daarbij hoort ook dat de volksvertegenwoordiging – dus ook de coalitiepartijen – zich kritisch en meer onafhankelijk willen opstellen jegens het college. Het duale stelsel zou daarmee achterkamertjespolitiek moeten voorkomen. De belangstelling bij de burger voor de politiek en het vertrouwen van de burgers in de politiek moet worden versterkt. Dualisering kan daaraan zeker bijdragen.

Het gegeven dat raadsleden trots zijn op hun deelname gedurende meerdere decennia in onze gemeenteraad is historisch gezien begrijpelijk maar past niet meer in deze tijd en kan ook contraproductief werken. Het functioneren van een gemeenteraad is niet alleen gediend met kennis uit en over het verleden, maar vooral ook met bestuurlijk elan en frisse nieuwe ideeën van raadsleden die daarbij niet worden gehinderd door een voorgeschiedenis met conflicten. Kennis is macht maar vernieuwing en verjonging geeft kracht en daar hebben we naar de opvatting van Progressief Stein in ons gemeentebestuur veel meer behoefte aan. Ook is Progressief Stein van mening dat voormalig wethouders bij voorkeur niet in de gemeenteraad terug zouden moeten keren als raadslid. Het contraproductieve effect daarvan heeft Stein over jaren kunnen ervaren en tot op de dag van vandaag is dat merkbaar. Ook de bestuurlijke invulling van de stichtingen die het beheer van onze gemeentelijke voorzieningen in handen hebben roept kritische vragen op. In de opvatting van Progressief Stein is hier soms sprake van ongewenste belangenverstrengeling waaraan zo snel mogelijk een eind zou moeten worden gemaakt. Een objectief en inzichtelijk prijsbeleid van door de gemeente Stein gesubsidieerde accommodaties zou meer de aandacht moeten hebben van het gemeentebestuur om fricties tussen verenigingen te voorkomen. Het nieuwe subsidiebeleid geeft daartoe mogelijkheden.

De ambtelijke organisatie.

Progressief Stein blijft aandacht vragen voor de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding. Het verkleinen van de afstand tussen bestuur en ambtelijke organisatie binnen de nieuwe vergaderstructuur kan zeker bijdragen tot een verbetering van de onderlinge communicatie en daarmee van de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding. Het maakt daarnaast de gemeenteraad sterker en profileert de wethouder als politiek bestuurder.

Het financieel beleid van Stein.

De huidige coalitie stelt dat ze een financieel gezonde gemeente achterlaat. Oppervlakkig gezien is dat mogelijk zo. Maar als we daarbij betrekken dat het college in de afgelopen jaren herhaald teruggegrepen heeft op de algemene reserve ontstaat toch ook een meer genuanceerd beeld. Dankzij de inzet van Essent gelden heeft het college bestedingsruimte ‘gekocht’ en leven wij op dit moment nog op relatief grote voet maar ook daar komt ooit een eind aan. Ook hier zal de wal het schip keren als we daar niet heel verstandig mee omgaan. We moeten in dit verband helaas constateren dat de verkoop van het onroerend goed van Vixia weer een stevig beslag legt op onze algemene reserve. En ook gemeentelijk geld kun je maar één keer uitgeven.

Voor Progressief Stein is het uitgangspunt essentieel dat de reguliere exploitatie van onze gemeente kostendekkend plaatsvindt en dat de algemene reserve alleen wordt ingezet voor de bekostiging van extra activiteiten.

Regionale samenwerking.

De samenwerking in de regio is een punt van toenemende zorg. Duidelijk is dat de grote gemeenten in de regio (Sittard-Geleen, Parkstad en Maastricht) in toenemende mate bij elkaar steun zoeken en dat de samenwerking met de kleinere gemeenten daaronder lijdt. Voor de gemeente Stein is dat ook vanwege haar excentrische ligging in de Westelijke Mijnstreek zeker een groot risico.

Progressief Stein is doordrongen van het belang en de noodzaak van samenwerking in onze regio en daarbij kijken we ook over de grens naar bijvoorbeeld het project RivierPark Maasvallei. Stein alleen zal het in de toekomst niet redden als we in ogenschouw nemen wat er op dit moment op gemeenten afkomt. Eerder hebben we gewezen op de grote decentralisatieprocessen in de langdurige zorg, de arbeidsvoorziening en in de jeugdzorg. Ontwikkelingen rond het Participatiebedrijf in wording baren ons grote zorgen en Progressief Stein is van mening dat alles in het werk moet worden gesteld om te voorkomen dat Stein hier uit de boot valt.

Regionale samenwerking in relatie tot gemeentelijke herindeling.

De discussie over nut en noodzaak van gemeentelijke herindeling wordt in Zuid-Limburg weer voluit gevoerd. Progressief Stein hecht aan een zelfstandig Stein en wil zich daarvoor blijven inzetten. Een belangrijke overweging daarbij is ook de uitermate zwakke financiële positie van de gemeente Sittard-Geleen. Daarnaast is de houding van het bestuur van de gemeente Sittard-Geleen op dit moment vooral ingegeven door de behoefte om over te nemen en niet zozeer door de behoefte om samen te werken. Dat nodigt niet uit om op dit moment naar verregaande samenwerking te willen streven.

Wel vinden we het van groot belang dat een gedegen onderzoek wordt uitgevoerd naar alle mogelijke vormen van samenwerking en dat we daarbij op voorhand geen opties uitsluiten. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat we het belang van onze burgers nu en straks optimaal kunnen blijven dienen en de zorg dat Stein niet als een muurbloem achterblijft in deze ontwikkelingen.

Het ambitieniveau van Stein.

Het college geeft aan in de begroting voor 2018 geen nieuwe wensen of voornemens te hebben opgenomen en verklaart dat onder meer vanuit de noodzaak om te bezuinigen. Progressief Stein is van mening dat vooral de noodzaak om te bezuinigen dwingt tot echte keuzes en zeker geen aanleiding mag zijn tot apathie. Wat meer ambitie, ook in deze begroting, had wat Progressief Stein betreft zeker gemogen. Progressief Stein zal zich ervoor inzetten dat in de komende raadsperiode gewerkt zal worden vanuit concrete en SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) gedefinieerde keuzen en prioriteiten.

 

Overige speerpunten van Progressief Stein.

Het Steinerbos.

Op dit moment ligt de besluitvorming over de toekomst van het Steinerbos stil en wordt het resultaat van de huidige exploitatie afgewacht. De nieuwe directeur heeft onlangs zijn plannen bekend gemaakt. In de ogen van Progressief Stein hadden die een zeer hoog ‘deja vue-gehalte’ en we vragen ons af waarom plannen die in ruim 40 jaar niets hebben opgeleverd nu ineens als kansrijk zouden moeten worden gezien.

Progressief Stein is van mening dat we van het Steinerbos een open en openbaar recreatiegebied zouden moeten maken voor alle leeftijdscategorieën met beperkte speelfaciliteiten. Een openbaar recreatiegebied dat goed wordt onderhouden en dat zomer en winter voor alle inwoners van Stein vrij toegankelijk is.

Stein heeft eerdere gekozen voor een eigen zwembad met buitenbad. Deze voorziening staat wat Progressief Stein betreft op dit moment niet ter discussie.

Progressief Stein wil de inwoners van Stein nadrukkelijk actief betrekken bij de toekomstige besluitvorming over de bestemming van het Steinerbos. Een eerder voorstel voor een Steins referendum hierover bleek niet haalbaar. Progressief Stein wil daarom zodra dat weer aan de orde is een stadsdebat organiseren over de toekomst van het Steinerbos en op die manier de burgers rechtstreeks bij de besluitvorming betrekken.

De problematiek ‘Achter de Hegge’

Al jarenlang wordt het gemeentebestuur van Stein geconfronteerd met de problematiek ‘Achter de Hegge’ in Berg ad Maas zonder dat daarvoor tot nu toe een adequate oplossing is gerealiseerd. Progressief Stein blijft erop aandringen dat we ons steeds bewust zijn van de verwachtingen die we hebben gewekt bij de bewoners Van ‘Achter de Hegge’ en dat we in een voortvarend tempo moeten zorgen voor een veilige leefomgeving voor deze inwoners van Stein, zowel voor de korte als voor de langere termijn.

Onderhoud van groenvoorzieningen.

Progressief Stein is van mening dat et aanzien van Stein in overeenstemming met zijn met ons ambitieniveau. Op dit moment roept dat veel vraagtekens op. Met name de toegangswegen van de gemeente, de eerste kennismaking van buiten met Stein, vragen daarbij om extra aandacht en inzet.

Graetheide en Bramert Noord

Progressief Stein is van mening dat het gebied Graetheide een wezenlijk maatschappelijke waarde heeft en dat het groene karakter van Graetheide absoluut behouden moet blijven. Hier willen we geen concessies doen. Binnen Chemelot zijn nog genoeg uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven beschikbaar. Het is van belang voor Stein om ook in de toekomst hierop in te zetten.

De behoefte aan nieuwe huisvesting moet in Stein primair worden ingevuld vanuit de leegstand in de huidige kernen. Dit mede om leegstand en verloedering van de leefomgeving tegen te gaan. Het principe ‘Oud voor Nieuw’ dat regionaal is overeengekomen heeft onze instemming. Recent onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid van beperkte nieuwbouw in Bramert Noord heeft wat Progressief Stein betreft de noodzaak om dit ook daadwerkelijk uit te voeren nog lang niet aangetoond. Tegen die achtergrond is het niet gewenst om nu woningbouw in Bramert Noord te laten plaatsvinden.

 

De lastendruk voor de inwoners van Stein.

In algemene zin steunt Progressief Stein het beleid dat erop is gericht om de lastendruk voor de inwoners van Stein niet te verhogen. Het compenseren van de lastenverzwaring door de OZB door een verlaging van de afvalstoffenheffing heeft in die zin onze instemming.

Stein digitaal.

De communicatie tussen mensen verloopt al lang niet meer via de telefoon en de gedrukte media. Andere vormen van communiceren, gekoppeld aan de digitale snelweg en het gebruik van social media zijn niet meer uit onze samenleving weg te denken en zullen in de toekomst alleen maar intensiever worden ingezet. Daarbij ligt hier een kans om ook onze senioren betrokken te laten blijven bij maatschappelijke ontwikkelingen

De hondenbelasting.

De discussie over het al dan niet rechtmatig zijn van het heffen van hondenbelasting is landelijk in volle gang. Waardering van de gemeente Sittard-Geleen die dit heeft geïnitieerd. Progressief Stein is van mening dat deze volstrekt willekeurige vorm van algemene belastingheffing, waarmee ongeveer € 200.000 is gemoeid, zo snel mogelijk zou moeten worden afgeschaft.

Verkeer en parkeren in Stein.

Progressief Stein wil in de komende raadsperiode kritisch kijken naar de verkeerssituatie in Stein en naar de parkeermogelijkheden. Een grondige evaluatie van de huidige situatie is naar onze opvatting noodzakelijk. Voorbeelden van situaties die voor verbetering vatbaar zijn, zijn die in Meers, waar door de recente reconstructies de parkeersituatie op dit moment niet ideaal is, en Oud-Stein, waar de parkeersituatie onduidelijk is. De grootste problemen liggen in Oud-Stein rond de haal en breng momenten van kind centrum De Triviant en de sluiting van de weg door de haven.

In Elsloo geeft met name de verkeerscirculatie en de parkeerproblematiek in de Stationsstraat grote problemen. De Stationsstraat is een belangrijke doorgaande route in Elsloo met veel verkeer van toeleveranciers. Grote vrachtwagens die de bedrijven toeleveren kunnen ternauwernood uit de voeten. Laden en lossen geeft grote problemen. Kort parkeren om de detailhandel ter plekke te bezoeken is nauwelijks meer mogelijk nu recent een parkeervoorziening bij de voormalige RABObank is weggevallen. Herhaaldelijk zit het verkeer daar muurvast. En in de avonduren wordt er vaak veel te snel gereden maar daarop is geen enkele controle.

Ook de kruising van de Krikelsveldweg en de Heerstraat Zuid is een riskant kruispunt. Door de geparkeerde auto’s is vanuit de Krikelsveldweg verkeer van links, dat voorrang heeft, nauwelijks zichtbaar. Ook hier zou extra aandacht moeten worden gegeven aan een veilige manier van invoegen.

De grondexploitatie.

Progressief Stein maakt zich zorgen over de huidige situatie met betrekking tot de grondexploitatie. Door de marktontwikkelingen (o.a. het stagneren van de bouw) is niet duidelijk hoe we de waarde van ons grondbezit op dit moment op een verantwoorde wijze moeten inschatten en wat de gevolgen daarvan zouden kunnen zijn voor de financiële positie van de gemeente Stein. Een tussentijdse evaluatie van onze grondexploitatie zou wenselijk zijn.

Duurzaamheid.

Progressief Stein onderschrijft de noodzaak om hierop gericht beleid te voeren en dit thema als groene gemeente in de beeldvorming naar buiten meer ‘smoel’ te geven. Helaas mist de verordening met betrekking tot het faciliteren door de gemeente van het plaatsen van zonnepanelen de visie op actuele kansrijke ontwikkelingen op dat gebied. Daardoor blijven we hangen op het niveau van de middelmaat.

De Steinse binnenhaven.

Ondanks dat Stein beschikt over een van de grootste binnenhavens van Europa is hiervoor beleidsmatig nauwelijks aandacht. Progressief Stein wil in de komende periode de mogelijkheden onderzoeken om ook hier de bedrijvigheid en daarmee de economische positie van Stein te versterken. Progressief Stein vraagt daarbij aandacht voor de logistieke problemen die ons nu al parten gaan spelen.

Tot slot.

Progressief Stein wil zich inzetten voor een samenleving waarin enerzijds wordt gefocust op de kracht van mensen maar waarbij anderzijds ook steeds het besef aanwezig is dat samenleven met zich mee brengt dat je ook verantwoordelijkheid voor de ander moet willen dragen. Dat willen we hoe dan ook blijven uitdragen.

Progressief Stein.